1-Recopilació dels límits històrics dels incendis de Catalunya

S’han utilitzat la base cartogràfica lliure de límits d’incendis forestals ocorreguts des de 1986 en endavant, cartografiats per el Departament d’Agricultura, Ramadaria i Medi Marí (DAMM) i el Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i actualment disponibles lliurament des de la web del DAMM. Aquesta delimitació de les zones cremades per incendis forestals ha estat obtinguda mitjançant el tractament d’imatges Landsat i CASI. Els perímetres cartografiats queden subjectes a la disponibilitat, representativitat, processat i qualitat d’aquestes imatges satèl·lit. Transformació Índex Normalitzat de vegetació (NDVI) i anàlisi de components principals.

2-Recopilació d’imatges satèl·lit i processament inicial

Landsat image

S’han utilitzat imatges Landsat del servidor SatCAT i el sevidor Glovis  de la NASA. En els dos casos estan corregides geomètricament. S’han escollit les imatges lliures de núvols disponibles més properes a cada incendi: una de just abans i una de després. Les imatges dels dos servidor ja estan corregides geomètricament, com a conseqüència d’aquest procés, les bandes multiespectrals de TM i ETM+ del SatCAT es serveixen a una resolució de 20m, per tant els productes generats a partir d’aquesta informació es serviran també a 20m. A continuació s’han corregit radiomètricament les imatges seguint la metodologia de Pons&Solé-Sugrañes (1994) implantada en la eina CoRAd incorporada en el programari MiraMon amb l’objectiu de reduir artefactes indesitjats deguts als efectes de l’atmosfera o a la il·luminació diferencial provocada per l’hora del dia, el lloc de la Terra o el relleu (zones més o menys il·luminades, ombres, etc).

3-Càlcul d’índexs de vegetació NBR (Normalized Burn Ratio) i derivats

Seguint la metodologia descrita en MTBS (Monitoring Trends in Burn Severity) desenvolupat des dels USA es calculen índexs de vegetació com el NBR i altres de derivats. El NBR és un índex normalitzat que remarca la resposta espectral de la vegetació afectada pel foc a partir de les bandes de l’infraroig proper (IRp o NIR) i infraroig mitjà  (IRm o SWIR) corresponents a les bandes 4 i 7 respectivament per el cas de Landsat TM i ETM+ i les bandes 5 i 7 de Landsat 8 (OLI). Aquest índex permet oferir el millor contrast entre la vegetació fotosintètica saludable i la vegetació cremada. Aquest índex, igual que el NDVI tindria valors entre -1 i 1 però per poder tractar les dades com a integuer s’escala a 1000:

NBR = ((IRp – IRm) /(IRp + IRm)) x 1000

Es calcula el NBR de la imatge més propera a la data d’inici de l’incendi i per la imatge disponible més propera després d’aquest. Degut a que en alguns dels incendis s’han realitzat accions de gestió (ex. retirada de fusta, tallat d’arbres morts, etc.) no s’ha cregut oportú utilitzar una imatge d’un any després tal i com es recomana en alguns algunes treballs similars per tal de minimitzar canvis degut a la fenologia. A continuació es calcula la diferència entre aquestes (dNBR) on queden palesos els canvis en la vegetació:

dNBR = NBRpre – NBRpost

De cara a normalitzar els efectes produïts per els canvis fenològics de les imatges disponibles abans i després de l’incendi, així com per a normalitzar l’efecte del biaix de les condicions prèvies es calcula també un índex Relatiu de NBR anomenat RdNBR en el que s’utilitza el valor promig de dNBR d’unes zones control fora de l’incendi. Aquest índex relatiu va ser descrit per Miller&Thode (2007), tot i que no va ser explícitament inclòs aquest factor fins en l’article però sí en a les metadades de la cartografia generada per MTBS tal i com descriu (Cansler&McKenzie, 2012). Aquestes zones control corresponen a zones amb la vegetació similar (mateixa espècie majoritària) de la zona cremada:

RdNBR = dNBR – dNBRoffset / √|NBRpre/1000|

El RdNBR s’ha calculat per a les zones de bosc i matoll dels incendis utilitzant mapes de cobertes del sòl de la data més propera a l’incendi. La resta de cobertes (zones humanitzades, masses d’aigua, conreus, etc.) no s’han considerat.

4-Llindars de severitat ecològica

sever_jonqueraEl rang de valors de l’índex NBR es troba entre -1000 i +1000, el dNBR i el RdNBR normalment adopten valors entre -600 i +1500. Els valors més propers a 0 indiquen poc canvi i conseqüentment els valors més allunyats del 0 indiquen un canvi més gran, sent valors positius quan el canvi ha suposat pèrdua de vegetació fotosintèticament activa o mortalitat i els valors són negatius quan hi ha hagut un augment de la vegetació. Aquests valors, traslladats a la zona de dins el perímetre de l’incendi, ens indiquen que les zones amb un valor més elevat de dNBR o RdNBR han estat afectades més severament.

Imagen1Amb l’objectiu de poder donar un sentit ecològic a aquests valors, per a facilitar la interpretació visual s’han classificat els valors de dNBR i RdNBR a diferents nivells de severitat: baixa, moderada i alta. La classificació utilitzada es basa en estudis previs realitzats en incendis dels Estats Units on han avaluat la relació entre valors de dNBR i RdNBR i valors de severitat mesurats a camp, utilitzant com a mesura de severitat el Composite Burnt Index (CBI).

Font: Miller&Thode, 2007

 

Comments are closed.