Com es fa SEVERICAT?

SEVERICAT és un servidor de cartografia objectiva a una resolució mitjana (30m) sobre la severitat dels incendis forestals ocorreguts a Catalunya des de l’any 1986 en endavant. Com a severitat s’entén el grau d’afectació dels incendis sobre la part aèria de les masses forestals.

Com es fa SEVERICAT?

La cartografia de severitat d’incendis de Catalunya s’obté a partir d’imatges satèl·lit aplicant metodologies estàndard basades amb el càlcul de l’Índex de vegetació NBR (Normalized Burn Ratio) abans i després de l’incendi, i posteriorment quantificant els seus canvis.

Qui està fent SEVERICAT?

SEVERICAT és un projecte transversal impulsat des del CEMFOR (Center For Mediterranian Forest Research) del CTFC (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya) fruit de la col·laboració amb altres grups de transferència del mateix CTFC i, en especial, de la col·laboració de Dani Ruiz i Tonino Mulas.

Per a què pot ser útil la cartografia de SEVERICAT?

La cartografia de severitat dels incendis pot ser útil tant en un àmbit científic per aportar millores en el coneixement de l’ecologia del foc des de les seves diverses vessants, com en un àmbit de gestió i planificació del territori.

La cartografia de la severitat d’una sèrie temporal d’incendis històrics a Catalunya aporta informació rellevant sobre l’evolució dels focs, la gestió de combustibles, l’efectivitat de tipologies de gestions forestals enfront als incendis, etc. que pot ser molt valuosa a nivell de prevenció d’incendis i gestió forestal. A més, la generació de cartografia de severitat de nous incendis també aporta informació molt valuosa en les actuacions que es poden dur a terme a curt termini després d’un incendi, com per exemple identificació de zones de més risc d’erosió després de fortes precipitacions de cara a dirigir les actuacions de restauració i la valoració precisa i objectiva de la afectació real.

Comments are closed.